Atelier Ruimtelijk Advies

Atelier Ruimtelijk Advies

Uitzichtpunt Bichterweert te Dilsen Stokkem Uitzichtpunt Bichterweert te Dilsen Stokkem In het voorjaar van 2005 namen Lijn in Landschap, ARA en STUCO deel aan een wedstrijd voor de inrichting van een uitzichtpunt tussen de oude grindgroeves Meerheuvel en Bichterweert te Dilsen-Stokkem. Met hun uitzichtpunt dat bijna 15m boven de winterdijk van de Maas uitkijkt won het team de wedstrijd. Het ontwerp bestaat uit een monoliet die schuin afloopt naar het water toe. In het geheel zijn 5 thema's verwerkt: landschap, recreatie, kunst, grindwinning en geschiedenis (geologie). Opdrachtgever: Herstructureringscomité Werkzaamheden ARA: · Ontwerp · Civieltechnisch uitwerking · Uitvoeringsbegeleiding

Atelier Ruimtelijk Advies

Nieuwe Melaan te Mechelen Nieuwe Melaan te Mechelen In het kader van het Interreg IIIB-project met als titel "Water in Historic City Centres" (WIHCC) lanceerde de stad Mechelen een ontwerpwedstrijd voor het opnieuw openen van de sinds 1920 gedempte vliet "De Melaan". Okra Landschapsarchitecten uit Utrecht kwamen als laureaat naar voor. ARA werd ingeschakeld voor de opmaak van de uitvoeringsplannen. Het ontwerp heeft een asymmetrisch karakter waarbij twee werelden ontstaan in één ruimte. De wereld van de auto en de fiets en de wereld van flaneren langs het water. De route voor auto en fiets is zo efficiënt mogelijk ingericht. Natuursteenbanden markeren het wegtracé en geven samen met de natuursteenverharding haar historische referentie. Het karakter van de wereld rond het water wordt bepaalt door de oude gerestaureerde kade wanden en de lage kade met zitrand. Bomen tussen beide werelden markeren het continue beeld. Het project ‘Nieuwe Melaan’ werd genomineerd voor de prestigieuze 5e Rosa Barba European Landscape Award. Opdrachtgever: Okra Landschapsarchitecten (Utrecht, Nederland) Werkzaamheden ARA: · Ontwerp riolering · Civieltechnisch uitwerking · Uitvoeringsbegeleiding http://www.wihcc.nl/index.php?pageId=217&lang=nl http://www.okra.nl/project.php?project_id=122

Atelier Ruimtelijk Advies

Theaterplein te Antwerpen Theaterplein te Antwerpen Naar aanleiding van open oproep 6 werd Studio Associato Secchi-Viganò (Milaan, Italië) uitgenodigd voor het opmaken van een ontwerp van het Theaterplein en zijn omgeving. Het ontwerp loopt van gevel tot gevel en wordt voornamelijk gekenmerkt door drie markante elementen: · de transparante luifelconstructie met trappen · het opheffen van het niveauverschil tussen het gebouw van de schouwburg en het plein · de "hedendaagse tuin" De luifelconstructie en de tuin bepalen het uniek karakter van het nieuwe Theaterplein en brengen het plein terug "op schaal van" en in verhouding met de gebouwde omgeving. De nieuwe trappen, die aangehecht zijn aan de luifel vervangen de evacuatietrappen die voor het gebouw stonden. Hierdoor krijgt de schouwburg terug een façade. Zo bekomt het geheel een betere en meer kwalitatieve en esthetische uitstraling. De "hedendaagse tuin" is een meer groene ruimte, met voldoende bomen en vertoefruimte. Deze ruimte blijft vrij tijdens de markt zodat men hier rustig kan vertoeven op elk tijdstip van de dag. Het opheffen van het niveauverschil tussen de schouwburg en de openbare ruimte verhoogt het gebruiksgemak en toegankelijkheid. Opdrachtgever: Studio Associato Secchi-Viganò (Milaan, Italië) Werkzaamheden ARA: · Opmaak rioleringsplan · Opmaak meetstaat, raming en bestek omgevingswerken · Civieltechnisch advies · Uitvoeringsbegeleiding Realisatie 2007-2008

Atelier Ruimtelijk Advies

C - MINE C-M!NE Het vroegere complex van de mijn van Winterslag wordt het nieuwe culturele, creatieve design- en recreatiecentrum van Genk. Hierdoor ontstaat er een nieuwe plek binnen Genk, geworteld in een eigen omgeving, en met een eigen geschiedenis. Stad Genk duidde Bureau Alle Hosper aan als laureaat van de open oproep met betrekking tot de inrichting van deze plek. ARA staat in voor de civieltechnische uitwerking en uitvoeringsbegeleiding. De vraag naar de vele mogelijkheden voor activiteiten op het plein vereisen een inrichting waarbij er een “vlakke vloer” is. Dit is een term die voortkomt uit de theaterwereld. Een dergelijke obstakelvrije vloer zorgt er voor dat vele invullingen en gebruik van het plein mogelijk worden. Consequentie daarvan is dat er geen vaststaand meubilair als zitelementen of verlichtingsmasten op het plein komen. De randen van het plein worden bestraat met leisteen. Binnenin wordt een halfverharding voorzien van leisteenschilfers. Het gebruik van leisteen is een verwijzing naar het steenkool verleden. Op het platte pleinvlak worden grasfragmenten gelegd die naast geleiding ook voor verpozing zorgen. Een waterspel rond de voet van de jongste schachtbok zorgt voor een feeëriek element. In werking ontstaat een reusachtige over het plein zwevende waterwolk. In stilstand is er een waterspiegel waarin de imposante mijngebouwen gereflecteerd worden. De meer dan duizend in de verharding verwerkte lichtpuntje geven samen met de verlichting van de schachtbokken de site een bijzonder nachtelijke dimensie. Bij activiteiten en vele bezoekers is het plein vanzelfsprekend een levendige eigenzinnige ruimte. Op de momenten dat er minder bezoekers zijn, er geen activiteiten op het plein zijn, en buiten de openingstijden van de omliggende functies, is het plein nog steeds karaktervol en bijzonder door de vloer, de bouwstenen in de vloer, en de verlichting vanaf de randen Opdrachtgever: Alle Hosper (Haarlem, Nederland) Werkzaamheden ARA: · Ontwerp riolering · Civieltechnisch uitwerking · Uitvoeringsbegeleiding Realisatie 2009-2010 Meer info: http://www.hosper.nl/genk.htm

Atelier Ruimtelijk Advies

RECREATIEDOMEIN ‘DE GAVERS’ TE HARELBEKE Recreatiedomein ‘De Gavers’, zone Zuid De TV URA-VCenK staat in voor de opmaak van het masterplan voor de Gavers-Zuid. Daar waar nu alles gefragmenteerd is biedt het masterplan een eenvoudige structuur aan van een aantal specifieke gebouwen. Deze zijn gelegen aan een hoofdpad, steeds gekoppeld aan een specifieke aanleg, gelokaliseerd op een specifieke plek in de omgeving. Op deze manier wordt de bezoeker geleid doorheen het uitgebreide programma van het domein, en staat hij in direct contact met diverse sferen en biotopen. Het masterplan wordt momenteel gefaseerd uitgevoerd en dit met ondersteuning van ARA. Het betreft o.a. de verlegging van de Gaverbeek, de aanleg van moeraszones, vlonderpaden, bruggen, parkeerzones en de omgevingsaanleg bij de te realiseren gebouwen. Opdrachtgever: VCenK (Maastricht, Nederland) URA (Brussel) Werkzaamheden ARA: · Civieltechnisch uitwerking · Uitvoeringsbegeleiding Realisatie 2008-2010 meer info : http://www.ura.be/GAV/GAV.htm

Atelier Ruimtelijk Advies

Sint Katelijnestraat te Mechelen Sint Katelijnestraat te Mechelen De stad Mechelen lanceerde een ontwerpwedstrijd voor de herinrichting van één van de belangrijkste toegangswegen tot het centrum. Okra Landschapsarchitecten uit Utrecht kwamen als laureaat naar voor. ARA werd ingeschakeld voor de opmaak van de uitvoeringsplannen en uitvoeringsbegeleiding. Het opmerkelijke tracé van de Sint Katelijnestraat is een afgeleide van het tracé van de voormalige vlieten. Dit is een kwaliteit die onherkenbaar was maar gemakkelijk herwonnen kon worden in het ontwerp. De openbare ruimte en de curve van de Sint Katelijnestraat was gefragmenteerd en kruiste een aantal markante plekken die ernaast gelegen zijn maar geen onderdeel uitmaakten van het tracé. Door het realiseren van een continue curve met een eenduidig opgebouwd continu profiel wordt de historische context hersteld. De plekken langs de route worden één voor één aangedaan als bijzondere oriëntatiepunten langs de route. De oriëntatiepunten zijn de poort naar de Vesten, het Sint Katelijnekerkhof, de Stadsheimelijkheid en de kruising met de vliet Nieuwe Melaan ter hoogte van de Posthoornbrug met als laatste ijkpunt de zichtlijn op de St. Romboutskathedraal. De stadsradiaal wordt daardoor oriëntatiepunt in het binnenstedelijk netwerk voor het publiek domein. Het profiel krijgt de eenvoudige opbouw van het type woonstraat. Een rijbaan met boordstenen wordt aan beide zijden geflankeerd door een trottoir. Langsparkeren wordt aan één zijde van de rijbaan georganiseerd waardoor een fraaie curve in het ruimtelijk beeld van de weg ontstaat. Opdrachtgever: Okra Landschapsarchitecten (Utrecht, Nederland) Werkzaamheden ARA: · Ontwerp riolering · Civieltechnisch uitwerking · Uitvoeringsbegeleiding Realisatie 2008-2009

Atelier Ruimtelijk Advies

Lakenmakersplein te Mechelen Lakenmakersplein te Mechelen ARA – OKRA waren de laureaten van de wedstrijd voor de herinrichting van het Lakenmakersplein. De huidige inrichting is erg heterogeen en weerspiegelt geen van de vele gezichten van de buurt. De verschillende functies werden met de tijd aan elkaar geregen ten koste van structuur en uitstraling. De herinrichting beoogt een structuur waarin de vele functies één geheel vormen en die verankerd wordt binnen het grotere geheel. Het ontwerp voorziet een plein dat bestaat uit twee delen, een dynamisch stedelijk gedeelte en een rustig woonerf gedeelte. Het dynamisch plein vormt de poort tot de wijk. De stationstoegang, het viaduct en de bushalte zorgen voor een toevloed van mensen naar de wijk. Ze werden vormgegeven als één geheel waarbij de dynamiek van het ene het ander doorkruist zonder dit te verstoren. De huidige stationsparking wordt omgevormd tot een woonerf waaraan een parkeerplaats gekoppeld wordt. De parkeerplaats wordt dusdanig ingericht dat deze samen met het spoorwegtalud een geheel gaat vormen. Door hun inrichting krijgen ze het karakter van een beboste uitloper van de nieuwe ‘voortuinstrook’ Okra stond samen met ARA in voor het ontwerp. De verdere uitwerking is in handen van ARA. URA architecten (Brussel) stonden in voor de geïntegreerde fietsenstalling. Opdrachtgever: Stad Mechelen Werkzaamheden ARA: · Ontwerp i.s.m. OKRA · Civieltechnisch uitwerking · Uitvoeringsbegeleiding Realisatie 2009

Atelier Ruimtelijk Advies

Pelikaanstraat te Antwerpen Pelikaanstraat te Antwerpen In opdracht van de stad Antwerpen heeft OMGEVING een kwalitatief ontwerp gemaakt voor de heraanleg van de Pelikaanstraat, Simonstraat en Mercatorstraat en de ruime omgeving van het HST-station. Deze stedelijke as die de twee belangrijkste Antwerpse treinstations verbindt, moet een drager worden van stedelijke functies en opnieuw een commerciële dynamiek geven aan de buurt. Binnen de opdracht wordt ook de verkeersontwikkeling voor bussen, taxi's, auto's en fietsers in de nabijgelegen zone Kievitsplein, Ploegstraat, Copernicuslaan en Van Immerseelstraat aangepakt. Het project is in uitvoering. Opdrachtgever: OMGEVING (Berchem) Werkzaamheden ARA: · Civieltechnisch advies · Budgetraming meer info : http://www.omgeving.be/projectdetail.html?ty=jr&tid=2007&pg=1&pid=39