TURNHOUT – BEGIJNHOF

Opdrachtgever:   OCMW Turnhout
Ontwerp:   BUUR | bureau voor urbanisme
Definitieve oplevering:   7 juli 2020
Kostprijs:   € 1.551.430,50

Het Begijnhof in Turnhout is als Unesco-werelderfgoed erkend. De geplande vernieuwing van de riolering was de uitgelezen kans om ook de omgevingsaanleg zelf aan te pakken. Bij de herinrichting moest het hedendaags comfort gegarandeerd worden in een kader waar historiek en erfgoed prioritair zijn en waarbij de beleving van het Begijnhof versterkt moest worden.

Historische schetsen van het Begijnhof toonden een samenhangende en open ruimte. In het nieuwe ontwerp kreeg het hof haar historische karakter terug. Er werd afgestapt van de opdeling rijweg, parkeerstrook en trottoir. Een autoluw hof werd gecreëerd van gevel tot gevel met in het midden een kort gemaaide grasweide dat refereert naar de toenmalige bleekweides.

De huidige kerk, die ooit de kern van het leven in het Begijnhof was, kreeg haar prominente plek terug als centrale baken. Het verwijderen van het siergroen aan de hoofdingang van de kerk zorgt voor meer ademruimte. De kerkpoorten werden toegankelijker gemaakt door comfortabele hellingen.

Alle beeldvervuilende groenelementen hebben plaats gemaakt voor plantgoed dat het historische kader benadrukt. Het waardevolle bomenbestand bleef in de mate van het mogelijke behouden en wordt via een beheerplan gefaseerd vervangen. Gietijzeren regenpijpen werden herbruikt en de bestaande kasseien werden maximaal gerecupereerd en teruggeplaatst met respect voor het historisch kader.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, het volledige ontwerp van het rioleringsplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.